Regulamin zlotu

REGULAMIN PIERWSZEGO BRANIEWSKIEGO ZLOTU MOTOCYKLOWEGO

1. Poniższy Regulamin obowiązuje podczas PIERWSZEGO BRANIEWSKIEGO ZLOTU MOTOCYKLOWEGO zwanego dalej Zlotem, organizowanego w Braniewie przez Warmińskie Stowarzyszenie Motocyklistów „WARMIA-BIKERS” zwanedalej Organizatorem.

2. Zlot ma charakter cykliczny i będzie organizowany corocznie.

3. Za teren Zlotu uznawany jest plac przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy Moniuszki 9 w Braniewie, wyznaczony przez Organizatora.

4. Częścią Zlotu jest Parada Motocyklowa, rządząca się swoim regulaminem.

5. Zlot ma charakter ogólny. Każdy uczestnik Zlotu ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Uczestnicy wjeżdżający na teren Zlotu akceptują niniejszy regulamin.

6. Regulamin Zlotu oraz Regulamin Parady zostały zamieszczone na stronie internetowej www.warmia-bikers.pl,  a ponadto dostępny będzie przed wjazdem na teren Zlotu.

7. Uczestnikiem Zlotu może być każda osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie zlotu wyłącznie pod opieką swoich przedstawicieli ustawowych lub osób posiadających pisemną zgodę przedstawicieli ustawowych na udział niepełnoletniego w zlocie. Zgoda winna zawierać podpisy wszystkich przedstawicieli ustawowych, ich adresy oraz numery telefonów.

8. Wstęp na teren Zlotu uzależniony jest od zarejestrowania się jako uczestnik Zlotu i od opłacenia opłaty określonej przez Organizatora. Wysokość opłat określona jest w cenniku, który jest dostępny przed wjazdem na Zlot oraz na stronie Organizatora www.warmia-bikers.pl.

Rejestracja odbywa się na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby rejestrującej się. Zgłoszenia można dokonać mailowo na adres [email protected] oraz w punkcie informacyjno-zgłoszeniowym na miejscu Zlotu.

9. Każdy uczestnik otrzymuje opaskę umożliwiającą pobyt w miejscach dostępnych tylko dla uczestników Zlotu. Opaski zlotowej nie należy zdejmować oraz należy okazywać na żądanie osób upoważnionych tj. organizatorów, ochrony, organów nadrzędnych. Osoby bez opasek mogą zostać usunięte z terenu Zlotu.

10. W ramach wpisowego (80 zł) uczestnik otrzymuje: znaczek motocyklowy, koszulkę z logo zlotu, jeden ciepły posiłek, bezpłatne miejsce na polu namiotowym, możliwość udziału w konkursach i zdobywania nagród rzeczowych, udział w paradzie motocyklowej oraz szkoleniu w zakresie pierwszej pomocy medycznej. Wpłaty należy dokonać na konto lub w dniu przyjazdu w punkcie informacyjno-zgłoszeniowym.

11. W czasie Zlotu każdy motocykl należy ustawić w wyznaczonym przez Organizatora miejscu parkingowym. Warunkiem przemieszczania się motocyklami i udziału w imprezie jest trzeźwość kierowcy.

12. Każdy z uczestników zgodnie z regulaminem Zlotu i Parady, zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Organizatora oraz służb mundurowych. Za zachowanie uczestników na i poza terenem imprezy Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności. Oznacza to, że każdy uczestnik Zlotu oraz Parady ponosi odpowiedzialność za własne czyny i zachowanie.

13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody w stosunku do uczestników imprezy oraz ich sprzętu, jak i za szkody i straty spowodowane pośrednio i bezpośrednio w stosunku do osób trzecich.

14. Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby wszyscy uczestnicy Zlotu byli zadowoleni, jednakże każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu imprezy.

15. Na terenie Zlotu obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się motocyklami lub innymi pojazdami, w sposób mogący stanowić niebezpieczeństwo lub zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia innych uczestników Zlotu.

16. Uczestnicy Zlotu nie mogą podejmować jakichkolwiek działań stwarzających niebezpieczeństwo lub zagrożenie dla życia, zdrowia, lub mienia innych uczestników Zlotu

17. Osoba przebywająca na terenie zlotu, wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku na stronie internetowej zlotu oraz w innych materiałach promocyjnych, bez możliwości ingerencji w jego formę.

18. Po godz. 22.00 obowiązuje całkowity zakaz jazdy motocyklami na terenie zlotu.

19. Uczestników zlotu obowiązuje rozmieszczanie namiotów wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez organizatorów.