Misja i cele

Powrót

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Działanie na rzecz rozwoju turystyki ze szczególnym uwzględnieniem turystyki motocyklowej.
 2. Zapobieganie podziałom w środowiskach motocyklowych.
 3. Pomoc osobom poszkodowanym na wskutek wypadków komunikacyjnych, a szczególnie z  udziałem motocyklistów.
 4. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy wizerunku motocyklistów w społeczeństwie oraz poszanowania motocyklistów jako uczestników ruchu drogowego.
 5. Popularyzowanie wiedzy o historii motoryzacji.
 6. Podejmowanie akcji woluntarystycznych na rzecz ludzi i organizacji potrzebujących.
 7. Szerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie promocji zdrowia i opieki zdrowia.
 8. Wspomaganie procesu kształcenia, edukacji i wypoczynku młodzieży i dorosłych.
 9. Prowadzenie działalności kulturalnej oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i Sportu.
 10. Wspieranie inicjatyw naukowych, gospodarczych, kulturalnych, sportowych, turystycznych i społecznych służących promowaniu regionu Warmii.
 11. Współdziałanie z władzami, organami administracji rządowej, samorządowej,funduszami, instytucjami działającymi na rzecz dobra dzieci, młodzieży i osób starszych.
 12. Prowadzenie akcji promocyjnych i informacyjnych o działalności Stowarzyszenia za pośrednictwem dostępnych mediów, ze szczególnym uwzględnieniem prasy i Internetu.
 13. Organizowanie zjazdów koleżeńskich, imprez kulturalno-rozrywkowych, sportowych, turystycznych i charytatywnych, a także okolicznościowych spotkań towarzyskich